Amabendera ya Australiya

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Amabendera ya Australiya

Australiya ifise amabendera atatu yemewe: Ibendera ry’igihugu cose, Ibendera rya Abasangwabutaka, Ibendera rya ba Torres Strait Islanders.

Vyongeye intara yose ifise ibendera ryayo. lbi dushobora kubisanga ku rupapuro rwa 11.

Ibendera ry’igihugu ca Australiya[edit | edit source]

Ibendera rya Australiya

Amabara y’ibendera ry’igihugu ca Australiya ni ubururu, iryera n’agahama. Rifise ibice bikuru bikuru bitatu:

  • Ibendera ry’ubwongereza (Great Britain), rizwi kw’izina rya Union Jack, turisanga kuruhande rwo mumfuruka yo hejuru mu kubamfu. Ico kimenyetso giserukira kahise kw’ukwimuka kw’Abongereza.
  • Inyenyeri y’ikimenyetso ca Commonwealth iri munsi ya Union Jack. Iyi nyenyeri ifise amasonga 7. Isonga rimwe ryerekana za ntara 6, iyindi ikamenyesha vya bice vy’intara zigenga.
  • Ico bita “Southern Cross”, mu buryo, ni umugwi w’inyenyeri tubona mu bumanuko bw’ijuru.

Intara n’ibice vyisunga intara[edit | edit source]

Amabendera "Date" "Use" "Description"
Flag of the Australian Capital Territory.svg 1993 Australian Capital Territory Australian Capital Territory iri hagati ya Sydney na Melbourne. Ni ntebe y’ umurwa mukuru w’igihugu, Canberra. Canberra n’i w’inzego zikomeye z’igihugu nk’inzu y’inamanshingamateka (Parliament House), urwego rukuru rw’ubutungane y’Australiya (High Court).
Flag of New South Wales.svg 1876 New South Wales New South Wales niyo yabaye koloni ya mbere yashinzwe n’Abongereza. Sydney n’umurwa mukuru wa New South Wales kandi niwo muji wagutse kuruta iyindi. Ikiraro kiri muri Sydney bita Harbour Bridge n’inzu bita Opera House ni ibimenyetso vy’uwo muji.
Flag of the Northern Territory.svg 1978 Northern Territory Northern Territory ifise udushamba duto duto n’isi y’ubugaragwa bw’agahama mu bumanuko. Abantu benshi bo mur’iyo ntara baba mu murwa mukuru Darwin hamwe rero no kunkengera y’ibarabara rirerire cane riri hagati ya Darwin na Alice Springs akaba ariwo muji mukuru uri hagati ya Australia.
Flag of Queensland.svg 1953 Queensland Queensland n’intara igira kabiri mu bunini. Ifise amazingabita “Torres Strait Islands“ mu majaruguru, amashamba atari manini akura kubera imvura iguye, ibice bitotahaye bukebuke ku nkengera y’ibahari, hagati naho harumagana kenshi na kenshi. Ico bita: Greater Barrier Reef kirazwi cane gifata inkengera yo mu buseruko. Umurwa mukuru wa Queensland ni Brisbane.
Flag of South Australia.svg 1904 South Australia South Australia ifise isi y’amabuye y’ibitandara ahegereye inkengera y’ibahali, ikongera ikagira imirima y’imizabibu izwi cane. Umurwa mukuru Adelaide urafise inyubakwa nyinshi zo mu gihe c’ubukoloni.
Flag of Tasmania.svg 1875 Tasmania Tasmania n’intara ntoyi muri zose, ikaba ihana imbebe n’intara nkuru n’umuhora bita ”Bass Strait”. Igice gikuru c’iyo ntara kiraca ishamba. Umurwa mukuru ni Hobart.
Flag of Victoria (Australia).svg 1953 Victoria Victoria n’’intara ntoyi mu ntara nkuru zigize Australiya. Inyubakwa nyinshi nziza za Victoria zubatswe ziva ku butunzi bwava ku inzahabu mu myaka ya 1850. Umurwa mukuru wa Victoria ni Melbourne.
Flag of Western Australia.svg 1953 Western Australia Western Australia niyo ntara yagutse cane. Mu buseruko bw’iyo ntara ni ubugaragwa, mugihe mu bumanuko bushira uburengero hateye imbere cane mu burimyi no mu ndimo z’imizabibu. Iyo ntara irimwo kandi ubutare bwinshi cane. Ibice bitatu kuri bine vy’abantu bo muri iyo ntara baba mu murwa mukuru ariwo Perth.

Ibendera ry’abasangwabutaka[edit | edit source]

Amabendera "Date" "Use" "Description"
1971 Ibendera ry’Abasangwabutaka Ibendera ry’Abasangwabutaka ririrabura, rikagira agahama n’umuhondo. Naryonyene rifise ibice bikuru bikuru 3 kandi ng’uku uko babisigura: Igice co hejuru kirirabura kikaba giserukira Abasangwabutaka bo muri Australiya. Inusu y’igice co hefu gisa n’agahama giserukira isi n’ubucuti isi ifitaniye n’Abasangwabutaka. Umuzingi w’umuhondo n’icibutso c’izuba.
100px 1992 Ibendera rya ba “Torres Strait Islanders” Ibendera rya ba Torres Strait Islanders rifise amabara y’urwatsi rutoto, y’ubururu, iryera n’iryirabura. Urwatsi rutoto rwibutsa isi. Ubururu bwibutsa ikiyaga. Ibara iryirabara ryibutsa aba Torres Strait Islanders. Urugori rwera rw’umutamvyi hagati n’ ikimenyetso ca ba Torres Strait Islanders iyo bava bakagera. Amasonga y’inyenyeri yera isigura imigwi y’amazinga ya ba Torres Strait. ibara ryera n’ ikimenyetso c’amahoro.

[edit | edit source]