Bilariziyozi

Kuva Wikipedia
Indwara ya Bilariziyozi
Schistosoma bladder histopathology

Indwara ya Bilariziyozi (Schistosomiasis) n’indwara iterwa n’akayoka gatoyi cane kaba mu mazi atemba. Umuntu yandura iyo utwo tuyoka dutoyi tugiye k’umubiri wiwe. Inzoka zishobora kwinjira mu mubiri hanyuma zigashika mu mahaha no mu gitigu, ahozikurira hanyuma zigatangura guta amagi. Inzoka zishobora kuba mu mitsi, mu gitereko, canke mu mara imyaka myinshi cane. Iyo zitavuwe, izo nzoka n’amagi yazo zirashobora kwonona igitigu, amara, n’ igitereko. Nigake zitera ingorane zindi nk’ukuraba.

Nimba warabaye canke waragendeye intara habamwo inzoka zitera bilariziyozi ziba mu mazi (akarorero, mu bihugu bimwe vyo muri Afrika, mu gihugu bita’Caribbean’, ubumanuko bwo mu Bushinwa, Ubumanuko bushira ubuseruko bwo muri Aziya no mu ntara zishira ubuseruko), ushobora kuba waranduye kera.

Schistosomiasis in a child 2