Cumi na indwi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
17

Cumi n'indwi(17) ni igiharuro kigizwe n'ibiharuro bibiri: rimwe(1) hamwe n'indwi(7).

Calendar Icon 17 BW