Guhahamuka

Kuva Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Aversives in ABA 1

Guhahamuka (PTSD). Ivyo bishora gushika igihe umuntu yagize ubwoba cane canke yahwanye n’ingorane zimutera ubwoba cane, nko gukubitwa, guhwana n’isanganya ry’icaduka, guterwa n’abasuma canke indwano za gisirikare. Abantu bahahamutse baguma bibuka ivyabaye, bakarara bararota ibiteye ubwoba, canke bigatuma bahwana n’ibisubira kubahahamura. Bashobora kwadukana ishavu canke bakiyotsa rwose ibibi boba barakoze, ubwoba, n’ibindi. Ukwo guhahamuka (PTSD) kurashobora kubera intambamyi ubuzima bw’umuntu bwa minsi yose.

Mental Illness Icon 2