Ikigabane ca 1

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

<< Amamuko

Intangamarara
Irema
1 Mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. 2 Nayo isi yari uruvangatirane ata kiriko, umwijima wari utwikiriye inyenga, umutima w'Imana na wo wărāra ku mazi. 3 Imana ivuga iti: «Umuco nubeho.» Umuco uca urabaho. 4 Imana ibona ko umuco ari mwiza, Imana itandukanya umuco n'umwijima. 5 Umuco, Imana iwita umutaga, umwijima na wo iwita ijoro. Haba umugoroba, haba igitondo, uba umusi wa mbere. 6 Imana ivuga iti: «Nihabe ikirere hagati y'amazi, gitandukanye amazi n'ayandi.» 7 Imana irema ikirere, itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere. Biba uko. 8 Imana yita ikirere ijuru. Haba umugoroba, haba igitondo: uba umusi wa kabiri. 9 Imana ivuga iti: «Amazi yose ari munsi y'ijuru nakoranire ahantu hamwe, haheze haboneke ahumutse.» Biba uko. 10 Ahumutse Imana ihita isi, aho amazi akoraniye na ho ihita ikiyaga. Imana ibona ko ivyo ari vyiza. 11 Imana ivuga iti: «Isi nibeko ishamba, ivyatsi birondora imbuto zavyo, ibiti vy'ivyamwa vyama kw'isi bikurikije ubwoko bwavyo, n'ivyamwa vyifitiye imbuto zavyo.» Biba uko. 12 Isi iramera ishamba, ivyatsi birondora imbuto zavyo bikurikije ubwoko bwavyo, ibiti vyama ivyamwa vyifitiye imbuto zavyo bikurikije ubwoko bwavyo. Imana ibona ko ivyo ari vyiza. 13 Haba umugoroba, haba igitondo: uba umusi wa gatatu. 14 Imana ivuga iti: «Nihabe ibimuri mu kirere c'ijuru, bitandukanya umutaga n'ijoro, bibe ibimenyetso vy'imisi mikuru, vy'imibarwa n'ivyo imyaka. 15 Nibibe ibimuri mu kirere c'ijuru, biheze biboneshereze isi.» Biba uko. 16 Imana igira ibimuri bibiri binini; ikimuri kinini c'ukugaba umutaga na gitoyi c'ukugaba ijoro, be n'inyenyeri. 17 Imana ibishira mu kirere c'ijuru ngo bimurikire isi, 18 bitegeke umutaga n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwijima. Imana ibona ko ivyo ari vyiza. 19 Haba umugoroba, haba igitondo: uba umusi wa kane. 20 Imana ivuga iti: «Amazi nanyagaremwo ibikoko bifise ubuzima, inyoni na zo ziguruke hejuru y'isi mu kirere c'ijuru.» 21 Imana irema ibiyoka bininibinini biba mu biyaga, ibinyabuzima vyose binyogomba kandi binyagara mu mazi, kimwekimwe ku bwoko bwaco, n'inyoni zose ziguruka imwimwe ku bwoko bwayo. Imana ibona ko ivyo ari vyiza. 22 Imana irabihezagira ivuga iti: «Nimurondoke kandi mugwirirane, mwuzure amazi y'ibiyaga; inyoni na zo zigwirirane kw'isi.» 23 Haba umugoroba, haba igitondo: uba umusi wa gatanu. 24 Imana ivuga iti: «Isi nivyare ibinyabuzima, kimwekimwe ku bwoko bwaco: ibitungwa, ibinyogomba, ibikoko vyo mw'ishamba, kimwekimwe ku bwoko bwaco.» Biba uko. 25 Imana igira ibikoko vyo mw'ishamba, kimwekimwe ku bwoko bwaco, ibitungwa kimwekimwe ku bwoko bwaco n'ibinyogomba mw'ivu kimwekimwe ku bwoko bwaco. Imana ibona ko ivyo ari vyiza. 26 Imana ivuga iti: «Tugire umuntu tumwishushanyeko, ase natwe, kandi agabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, ibitungwa, ibikoko vyo mw'ishamba be n'ubwoko bwose bw'ibinyogomba hasi.» 27 Imana irema umuntu iramwishushanya, irema uwufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. 28 Imana irabahezagira; Imana ibabwira iti: «Nimurondoke kandi mugwire, mwuzure isi muteko muyiganze. Nimugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere n'ibikoko vyose binyagara kw'isi.» 29 Imana ivuga iti: «Ehe ndabahaye ibimera vyose vyifitiye imbuto zavyo biri kw'isi yose, be n'ibiti vyose bifise ivyamwa vyifitiye imbuto zavyo, bizobabera imfungurwa. 30 Ibikoko vyose vyo mw'ishamba, inyoni zose zo mu kirere, ibinyagara kw'isi vyose kandi biri n'ubuzima, ndabihaye ibimera vyose biri n'itoto ngo bibibere indya.» Biba uko. 31 Imana irihweza ivyo yari yagize vyose. Emwe! Vyari vyiza cane. Haba umugoroba, haba igitondo: uba umusi wa gatandatu.