Impene

Kuva Wikipedia

Impene ni igikoko c'igitungano, akenshi cororwa n'abantu kiri mumuryango w'ibikoko vyuza. Kirisha ivyatsi, mukurondoka naho kiravyara,utwana twayo batwita utwagazi. Impene igira amahembe abiri matomato, ikagira amatwi ashinze.

Goat family
Impene