Infuluwanza

Kuva Wikipedia

Infuluwanza canke giripe itegwa n’udukoko wandura duciye mumazuru, mumuhogo no mu bihaha(mumahaha). Ibimenyetso vyiyo ngwara nibi:

umucanwa mwinshi
kubabara mu mutwe
kumva yuko ufise uburuhe budasanzwe
iyo ukoroye wumva mugikiriza humagatanye
urababara mu muhogo
amazuru yawe aba asesa(avamwo) ibiseru kandi azivye udashobora guhema neza
ugira iseseme, uradahwa canke ugacibwamwo
imitsi irakurya
Umubiri wawe nawo uba usasatwa.
Grippe v2