Ingeregere

Kuva Wikipedia
ingeregere

Ingeregere (Philantomba monticola) ni igikoko kimeze nk'impene ,kiba mw'ishamba, kirabangutse cane kandi inyama zaco barazirya, kandi ziraryoshe cane.

Stavenn Cephalophus maxwellii
Blue Duiker