Ishengero ry'ukuri rya Yesu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

"Ishengero ry'ukuri rya Yesu" ni ishengero ryigenga ryashizweho mu gisagara ca Beijing muri Chine mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'indwi (1917). Uyu musi, ugereranije, rifise abayoboke imiliyoni zibiri n'igice mu bihugu mirongo ine na bitanu no mu mpande z'isi yose uko ari zitandatu. Iryo shengero rikukira ishami ry'abakirisu b'abapentekoti ryabonye izuba mu kinjana ca mirongo ibiri. Intumbero yabo ni ukwigisha ubutumwa bwiza bw'agakiza mu mahanga yose imbere y'umuzo ugira kabiri wa Yesu Kristo. Ingingo cumi ngenderwako z'ukwemera z'ishengero ni izi:

  1. Mpwemu yera
  2. Ibatisimu
  3. Koza ibirenge
  4. Isangira ryera
  5. Umusi w'i sabbato
  6. Yezu Kirisitu
  7. Bibiliya yera
  8. Agakiza
  9. Ishengero
  10. Urubanza rw'iherezo.