Jump to content

Ishengero ry'ukuri rya Yesu

Kuva Wikipedia

"Ishengero ry'ukuri rya Yesu" ni ishengero ryigenga ryashizweho n'Umwami ubwiwe mu gisagara c'i Yerusaremu ryari rigizwe n'intumwa 12 n'abandi. IVYAKOZW 11:22 IVYAKOZW 9:31 ABAHEBURAYO 12:22/24. Ntaho tubona muri BIBIRIYA iryo mu gisagara ca Beijing kiri muri Chine mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'indwi (1917). Uyu musi, ugereranije, rifise abayoboke imiliyoni zibiri n'igice mu bihugu mirongo ine na bitanu no mu mpande z'isi yose uko ari zitandatu. Iryo shengero rikukira ishami ry'abakirisu b'abapentekoti ryabonye izuba mu kinjana ca mirongo ibiri. Intumbero yabo ni ukwigisha ubutumwa bwiza bw'agakiza mu mahanga yose imbere y'umuzo ugira kabiri wa Yesu Kristo. NAMBA KOKO CATEGORY YACU NGENDERWAKO Izi ngingo BIBIRIYA izivuga uku: Icambere uwizera akabatizwa umubatizo w'ukuri AZOKIZWA Mariko 16:16

  1. Mpwemu yera ni ikintu cukuri umuntu aronka {Inyuma yo kubatizwa mu mazi menshi abatizwa no mu mwuka}
  2. umubatizo w'ukuri nawo ni mwizina RYA YESU KRISTO IVYAK 19:3\7 IVYAK 2:38\41
  3. Bibiliya yera MURAKOZE KWIZERA NO KWAKIRA no kuvuga kw' IJAMBO RY'UKURI KUBINDI BISOBANURO NITWA ADELARD kazenezaadelard@gmail.com