Jump to content

Kielefen

Kuva Wikipedia

Kielefen ni ururimi rwatunganijwe kugira ngo rworohe, rukomere kandi rworohewe kwiga mu guhanahana amakuru mu makungu. Kirafise ivyiza bitari bike:

  1. Gifise amajwi make cane. Urumvikanye cokimwe n'igitaliyano canke igisupanyoli.
  2. Riri mu buryo bw'amajwi. Nta mwana n'umwe akwiye kumara imyaka n'iyindi yiga ibintu bidatunganye.
  3. Rirafise imvugo isanzwe, isa n'iy'indimi z'ikirundi zo kw'isi.
  4. Ifise urutonde rw'amajambo y'inyongera y'imvugo y'imvugo isanzwe.
  5. Kirimwo amategeko atomoye agenga ukuntu amajambo akurikirana, nk'uko biri no mu ndimi nyinshi zikomeye.
  6. Amajambo akoreshwa muri urwo rurimi arafitaniye isano cane n'indimi z'ikiromani zo muri iki gihe. Izo ndimi ubwaryo zirakwiragiye cane kandi zarahinduye vyinshi mu mvugo y'icongereza.
  7. Rwagenewe kwakira mu buryo butomoye amajambo mashasha yo mu kilatini no mu kigiriki, akaba ari yo mu vy'ukuri ari "urugero rw'isi yose".
  8. Rwagenewe kuba "rusanzwe" ku bantu bazi indimi z'ikiromani, ariko abandi ntibarushirize kugora kwiga.

Kubona[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]