Jump to content

Ikirundi

Kuva Wikipedia
(Bisubijwe kuva kuri Kirundi)
Batwa women in Burundi
Flag of Burundi

Ikirundi ni ururimi ruvugwa n'abantu barenga imiriyoni icumi. Hamwe n'igifaransa, ikirundi ni ururimi rwemewe n'amategeko kandi rukoreshwa mu gihugu c'Uburundi. Ururimi rw'ikirundi turusanga ruvugwa mumpande zose z'igihugu c'uburundi. Ikirundi gishaka gusa n’ikinyarwanda (mumvugo no munyandiko), ururimi rw’Abanyarwanda, kigashaka gusa kandi n’igiha be n'igihangaza, indimi zivugwa muri Tanzaniya cane cane kumbibe ivyo bihugu bihana. Ikirundi nirwo rurimi kama ruvugwa mu Burundi, rukavugwa mumpande zose z'igihugu c'Uburundi (mumitumba hamwe no mubisagara).

Ikirundi ni ururimi ruri mu ndimi zo muri afrika bantu. Rwubatswe n'amajambo kama be n'amajambo yatiwe muzindi ndimi zibanyi nk'igiswahiri be no mu ndimi z'abakoroni (igifaransa n'ikidagi) rukagengwa n'amategeko y'indimburo. Inyandiko y'ikirundi ikoresha indome ndatini, ni ukuvuga indome z'ikiratini. Cokimwe n'izindi ndimi, kumenya kuvuga ikirundi, kucandika, kugitahura be n'indimburo vy'ikirundi bisaba kuvyiga.

FLII Burundi

Inyandiko y’Ikirundi: Ingorane nkurunkuru[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Inama nkarishabwenge igira gatatu y'abigisha ikirundi mu mashure yisumbuye yabereye i Bujumbura kuva ku wa 29 Myandagaro gushika ku wa 2 Nyakanga 1983, yari yatumiye n’abigisha ikirundi muri Kaminuza y’Uburundi hamwe n’abashingwakirundi bo mu biro vy’Indero Kavukire (B.E.R.). Iyo nama yarihweje ingorane nkurunkuru zerekeye inyandiko y’ikirundi, yongera iratorera umuti izitari nke. Ngizi ingingo zapfunditswe n’iyo nama nkarishabwenge:

 1. AMAJWI AVUGA
  a, e, i, o, u.
 2. AMAJWI Y’INDAGI
  b, c, d, f, pf, g, h, j, k, m, n, ny, , ng, p, r, s, sh, t, ts, v, w, y, z.
 3. INGORANE ZIFATIYE KU KWITIRANYA AMAJWI Y’INDAGI
 4. INGORANE UTURORERO IRYAPFUNDITSWE INSIGURO CANKE IMVO
  1. l/r A. umuliro/umuriro
  lero/rero
  A. umuriro
  rero
  Mu kirundi iryo jwi ryegereye r gusumba l
  B. Polo/Poro
  Repubulika/Repuburika
  Amadolari/Amadorari
  B. Poro
  Repuburika
  Amadorari
  B. Amajambo matirano afatwa nk’ay’ikirundi, kuko aheza akigana inyubako n’imvugo y’ururimi rutira. Ni hamwe n’uburyo amajwi aheza agakurikirana.


  Uturorero:

  • Umukirisu: ntibavuga umukristu.
  • Ikawa yitwa robisita: ntibavuga robista.
  • Intara ya Afirika: ntibavuga Afrika.
  2. s/sh
  1. urusato/urushato
   amasaka/amashaka
   isaka/ishaka
   igisaka/igishaka
  2. igishakashaka/igisakasaka
  1. urusato
   amasaka/amashaka
   isaka/ashaka
   igisaka
  2. igishakashaka
  Kwandika ukurikije imvugo y’Abarundi.
  3. s/ns
  1. umusi/umunsi
   imisi/iminsi
  2. isomerwa/insomerwa
  1. umusi
   imisi
  2. isomerwa
  Kwandika ukurikije imvugo y’Abarundi benshi
  4. f/pf
  1. umupfakazi/umufakazi
   gupfupfahaza/gufufahaza
   umupfumu/umufumu
   kwipfuza/kwipfuza
  2. umupfa/umufa
   ipfu/ifu
   gupfutera/gufutera
  1. umupfakazi
   gupfupfahaza
   umupfumu
   kwipfuza
  2. umufa
   ifu
   gufutera
  Kwandika ukurikije imvugo y’Abarundi benshi.
  Kumenyesha urwaruka ikirudi c’itsitso.
  5. rw/gw
  1. kurwara/kugwara
   indwara/ingwara
   kurwana/kugwana
   indwano/ingwano
   urwarwa/ugwagwa
   urwiri/ugwiri
  2. kurwa/kugwa
   kurwabira/kugwabira
   umurwi/umugwi
  1. kurwana
   indwara
   kurwana
   indwano
   urwarwa
   urwiri
  2. kugwa
   kugwabira
   umugwi
  Kwandika ukurikije imvugo y’Abarundi benshi
  6. bw/bg kubwira/kubgira
  imbwa/imbga
  kubwira
  imbwa
  Mu vy’ukuri si bw kandi si bg. Ariko abanditsi benshi bamenyereye bw.
  7. rty/ty irtyazo/ityazo
  gurtyo/gutyo
  ndtya/ntya
  ityazo
  gutyo
  ntya
  Mu mvugo bamwe bakoresha rty, ndty, abandi ty, nty. Ariko ibigereranye ni ty, nty.
  8. k/kw
  1. kwurira/kurira
   kwongera/kongera
   kwubaka/kubaka
  2. noheza nkurira/noheza nkwurira
   nkongera/nkwongera
   nkubaka/nkwubaka
   nkicara/nkwicara
  3. nka kurya kw’urubeya/k’urubeya
  4. akana k’ubwenge/kw’ubwenge
  1. kwurira
   kwongera
   kwubaka
  2. nkurira
   nkongera
   nkubaka
   nkicara
  3. kw’urubeya
  4. akana k’ubwenge
  1. Itsitso ni -urir-, onger-, ubak-. ku- na yo ni inyitangizo y’umuvugire wa kigenze. Ijwi u ryo kuri ku- ricika incamwanya w kuko rikurikiwe n’irindi jwi rivuga mw’ijambo rimwe.
  2. Ibihimba ni:
   /n-ka-urir-a/
   /n-ka-onger-a/
   /n-ka-ubak-a/
   /n-ka-icar-a/
   Mw’ijambo ijwi a rikurikiwe n’ayandi avuga atangura itsitso bararisimba:
   /n-k(a)-urir-a/
   /n-k(a)-onger-a/
   /n-k(a)-ubak-a/
   /n-k(a)-icar-a/
   Muramenye: amajwi a na i arakunda kurondana akavyara e. Uturorero:
   amenyo = /a-ma-inyo/
   benshi = /ba-inshi/ .
  3. kwa = /ku-a/ kwa ni indongorazina, mugabo mu majambo abiri amajwi avuga akurikiranye, irya mbere bararisimba.
  4. ka = insanisha.
  9. ny/nny yaganye inzoga/
  yagannye inzoga
  twarakanye ingoma/
  twarakannye ingoma
  umuryango warahonye/
  umuryango warahonnye
  yaganye

  twarakanye

  warahonye
  Urwaruka rusigaye ruvuga ny.
  10. k/g
  1. ikiti/igiti
   ikikere/igikere
   nya gikoko kica
   kipfira hano/
   nya gikoko gica
   gipfira hano.
  2. igikere na co kiti/
   igikere na co giti
  3. igitabu kitubwira/
   gitubwira
  1. igiti
   igikere
   nya gikoko gica
   gipfira hano.
  2. kiti
  3. kitubwira
  1. Amajwi agumye
   y'inyitangizo
   arahinduka akoroha
   iyo itsitso
   ry'ijambo
   ritangurwa
   n'irigumye
  2. Kwandika ukurikije
   imvugo y'Abarundi
  3. kitubwira =
   /ki-tu-bwir-a/
   ki- = iny.
   -tu- = ind.
   -bwir- = its.
   -a = agas.
   Inyitangizo
   n'itsitso
   ntibikurikirana.
  11. n/ny iryungane/iryunganye iryungane ni ryo rimenyerewe
  12. n/nm nmaze/maze
  yanmenye/yamenye
  maze
  yamenye
  Ni yo nyandiko ibangukiye abantu batari abahinga.
 5. INGORANE ZIFATIYE K’UGUTANDUKANYA AMAJAMBO MU RYUNGANE
 6. UTURORERO TW'INGORANE IRYAPFUNDITSWE INSIGURO CANKE IMVO
  1. Ivyo ari vyo vyose/
  Ivy'ari vyo vyose
  Ivyo ari vyo vyose Mu ryungane amajambo yose arandikwa.

  Muramenye: iyo ako kajambo ivyo ari ins. nsanisha, ijwi o risubirirwa n'agakwabu ko hejuru imbere y'ijwi rivuga.

  Uturorero:
  Ivy 'aha vyama mu nzira.
  Ivy 'abakuru birubahwa.

  No ku zindi nsigarirazina nsanisha ni hamwe:
  Ak 'imuhana kaza imvura ihise.
  Iz 'umutware ziratashe.
  Ab 'ino ni ko bameze.

  2. Yohani yari iguye/
  Yohani yari aguye
  Yohani yari aguye Umugwi wa mbere w'amazina ufise inyitangizo rukozi a-. Abavuga yari iguye barahuba kuko basimba ijwi rya kabiri aho gusimba irya mbere.
  3.
  1. Yohani na Petero bajanye/vyajanye
  2. Yohani na ya nyabu bajanye/vyajanye
  3. Yohani na ya ntebe baguye/vyaguye
  1. bajanye
  2. vyajanye
  3. vyajanye
  Inyitangizo rukozi y’umugwi wa kabiri w’amazina ni ba-, igihe ata gikoko canke ikintu kirimwo. Muri ico gihe ica iba bi-.
  4.
  1. Amazina y'urunani y'urusangi
   1. Amazina y'ubucuti
   2. Izina ry'urunani rigizwe n'amazina abiri
   3. Amazina abiri afatanijwe n'insanisha
   4. Amazina agizwe n'amavuga abiri
   5. Amazina y'urunani agizwe n'ayandi majambo adasangiye ubwoko
   6. Amazina yunzwe n'agace nya canke ene
  2. Amazina y'urunani y'uruharo
   1. Amazina arimwo insanisha
   2. Amazina atarimwo insanisha
   3. Izina riherekejwe n'utundi tujambo turirangura
   1. serugo, inarugo, sokuru, nyokuru, marume, sowanyu, mwenewanyu, datawacu, karumunake, ...
   2. inka – muntu
    umwana - mugabo
   3. inka y'irembo
    inkono y'itabi
   4. somambike
    igisoromandandura
   5. ikibonamaso
    amayirabiri
   6. umunyabwoba
    Umwenengwe
    akenese
   1. Maguru ya nyarwari
    Rukundo rwa Ntare
   2. Rutegeramisi
    Kibikizozejo
    Ndayamutaye
   3. Rufuku rwafukuye
    Uburundi

    Kivumu kitari
    ikivumuvumu
   1. Amazina y'ubucuti yandikwa mw'ijambo rimwe
   2. ayo mazina atandukanywa n'agakwego
   3. Ayo mazina yandikwa mu majambo atatu
   4. Ayo mazina yandikwa mw'ijambo rimwe
   5. Ayo mazina yandikwa mw'ijambo rimwe
   6. Ayo mazina yandikwa mw'ijambo rimwe
   1. Ayo mazina yandikwa mu majambo atatu
   2. Ayo mazina yandikwa mw'ijambo rimwe
   3. Iryo zina riraheza rikandikwa ukwaryo, ayandi majambo na yo akandikwa ibisanzwe.
  5.
  1. nyene
   1. Nyene + izina
   2. Nyene + irivuga
    nyene + ins.
  2. nyene
   1. mwene + izina ry'urusangi
   2. mwene + izina ry'uruharo
   1. nyenigihugu
    nyeningoma
    nyenurugo
    nyeninzu
    nyenicubahiro
   2. nyene kurima
    nyene vyo
    nyene ho
   1. mwene senge
    mwene nyinabo
   2. mwene Nteturuye
   1. Vyandikwa mw'ijambo rimwe.
   2. Vyandikwa mu majambo abiri.
   1. Vyandikwa mu majambo abiri.
  6. amazi yo gukaraba/
  Amazi y'ugukaraba

  Umwete wo kwiga/
  Umwete w'ukwiga
  Vyose birashoboka.
  Mw'isomerwa umunyeshure
  azokwandika ico yumvise.
  Abarundi babivuga vyose.
  7.
  1. Mu kubikora/
   mukubikora

   Mu kunebwa/
   mukunebwa
  2. Yuriye ku nzu/
   kunzu

   Yinjiye mu nzu/
   munzu
  3. Ku shami/kw'ishami
   ku nzu/kw'inzu
  1. mu kubikora

   mu kunebwa
  2. Yuriye
   ku nzu

   Yinjiye
   mu nzu
  3. kw'ishami
   ku nzu
   1. ku na mu ni utujambo twisangije ubwoko, tudakwiye gufatana n'ijambo turongoye.
  8. mu ko/muko
  ndabikora ubanza
  kumpera
  mu ko Iyi sahwanya igizwe na zibiri mu + ko .
  Ni hamwe na:
  mu kubikora ,
  ko ndabikora .
  9.
  1. I muhira/imuhira
   I ruhande/iruhande
   I mbere/imbere
   Inyuma/inyuma
  2. I Bujumbura/Ibujumbura
  3. Ha ruguru/haruguru
   Ha mbavu/hambavu
   Ha mbere/hambere
   Ha nyuma/hanyuma
  4. Iwanje/iwa nje
   Ukwiwe/Ukw'iwe
  5. ha + irivuga
  1. I muhira
   Iruhande
   Imbere
   Inyuma
  2. I Bujumbura
  3. haruguru
   hambavu
   hambere
   hanyuma
  4. iwanje
   ukwiwe
  5. ha gupfa
   wozanzama

   ha kurya wonywa
  Indongorazina i , na ha
  zirongoye izina, vyandikwa
  mw'ijambo rimwe, kiretse
  iyo zirongoye izina
  ry'uruharo, no mw'ijambo
  i muhira . Muri iryo jambo
  hari aho batanavuga iyo
  ndongorazina. Ahandi hose
  izo ndongorazina zihindura
  amazina mu ntumbuzi

  D. Indongorazina iri muri satunga birafatana.

  E. ha = hako.
  Ni sahwanya.
  10.
  1. Aho haragutse
   nayo/na yo hano haraga
  2. Naho/na ho
   niwagaruka
  3. Nako/na ko
   umengo araje
  4. Noneho/none ho
   araje
  1. nayo
  2. naho
  3. nako
  4. noneho
  Ayo majambo yose ni za sahwanya. Uduce ho , ko , yo , nta co dusigura.
  11.
  1. N'aho/naho
   wogaruka sinoguha
  2. N'iyo/niyo woza
   sinokubona
  1. n'aho
  2. n'iyo
  Ngaha sahwanya zigizwe na zindi zibiri:
  n'aho = na + aho ,
  n'iyo = na + iyo .
  12. Uwu mwaka na ho/naho
  nyene tuzokwimbura
  na ho na = sahwanya
  ho = ins. muv. ngufi.
  13. Imisi y'indwi ku wa mbere
  uwa mbere
  uwa nyuma
  Akajambo kerekana igiharuro
  mbere kaja ukwako, akerekana
  umurongo wa , uwa gutyo
  , indongorazina ku gutyo nyene.
  14. Ins. muv. ngufi +
  uduce ho , ye , e , he .
  Jeho, tweho, weho,
  yemwe, yewe, ewe,
  emwe, hemwe, hewe
  Utwo duce nta bwoko twisangije,
  twunga ins. muv.
  15. Ins. muv. ngufi + nyene
  1. jenyene =
   nta we turi kumwe
  2. je nyene =
   jewe nyene
  3. bonyene =
   nta we bari kumwe
  4. bo nyene =
   bobo nyene
  Ins. muv. ngufi zirongora agace nyene birafatana,
  kiretse zikoreshejwe mu kibanza c'ins. muvugwa ndende.
  16.
  1. ngo ego/ngw'ego
   ngo uyu muntu/
   ngw'uyu muntu aze
  2. kugira ngo aze/
   kugira ngw'aze
  3. uko aje/ukw'aje
  4. ko ushitse/
   kw'ushitse
  1. ngo ego
   ngo uyu muntu aze
  2. kugira ngo aze
  3. uko aje
  4. ko ushitse
  Ijwi o rihereza sahwanya zimwezimwe ngo, kugira ngo, ko, uko, yuko rikurikiwe n'ijwi rivuga ritangura irindi jambo, n'aho ritavugwa rirandikwa.
  17.
  1. Ni umuntu/n'umuntu
   Si umuntu/s'umuntu
  2. Abenshi ni ko bavuga/
   Abenshi niko bavuga

   Abenshi si ko bavuga/
   Abenshi siko bavuga

   Ego ni ko/ego niko

   Oya si ko/oya siko
  3. Avuga ko/avugako

  4. Bakame rero ni ko/
   niko kwibaza ruti

  5. Ni uko/nuko batevye mba ngiye

  6. Nuko/ni uko
   mukunzi muhire

   Ni uko/nuko rero
   Bakame rukagenda

   Ego ni uko/nuko
   Oya si uko/suko

  7. Ivyo ni vyo/nivyo
   mvuga

   Ivyo si vyo/sivyo
   mvuga

   Iyo ni yo/niyo
   mvo

   Iyo si yo/siyo
   mvo
  1. Ni umuntu
   Si umuntu
  2. Abenshi ni ko
   bavuga

   Abenshi si ko
   bavuga

   ego ni ko
   oya si ko
  3. avuga ko
  4. ni ko
  5. Ni uko batevye
  6. ni uko mukunzi
   muhire

   ni uko rero
   Bakame rukagenda

   Ego ni uko
   Oya si uko
  7. Ivyo ni vyo
   mvuga

   Ivyo si vyo
   mvuga
  8. Iyo ni yo mvo

  Inshozi ni na si ni utujambo turi
  ukwatwo, kamwe kakaba inyemezi
  akandi impakanyi.

  Utwo tujambo dutegerezwa kuguma ukwatwo kuko dushobora gusubirira amavuga mu mungane atagira amavuga.

  Intumbuzi y'ukwemera ko ikurikiye irivuga canke inshozi biratandukana.
  18. Ni mwinjire/
  nimwinjire

  Nti mwinjire/
  ntimwinjire

  Si ndabishaka/
  sindabishaka
  Nimwinjire

  ntimwinjire

  sindabishaka
  Igihe utujambo ni na si ari
  imenyetso nyemezi canke mpakanyi
  z'irivuga, duca dufatana n'iryo rivuga.
  19. Ng'uyu/nguyu
  ng'abariya/ngabariya
  Ng'uyu
  ng'abariya
  Inshozi ng iguma ukwayo kuko n'aho
  yama ifatanye n'ins. rugena, yisangije ubwoko.
  20. Ata cigeze/atacigeze
  Nta cigeze/ntacigeze
  Nta wurya/ntawurya
  akatamugoye
  ata cigeze
  nta cigeze
  nta wurya
  akatamugoye
  Utugetugetu tw'uguhakana nta na ata tuja
  ukwatwo kuko ari amajambo yisangije ubwoko
  21. Kugira ngo/kugirango Kugira ngo Iyo sahwanya igizwe na zindi zibiri:
  kugira na ngo .
  22.
  1. Nkûkó/nk'ûkó

  2. Nkǔko/nk'ǔko
  1. nk'ûkó
  2. nk'ǔko
  1. Iyi sahwanya igizwe na zindi zibiri:
   nka na uko .
  2. Aya majambo ni abiri, rimwe ni sahwanya,
   irindi ni ins. rugena yubakiwe ku ndongorazina.
  23. Avuze yuko/y'uko
  ataza
  yuko Sahwanya ni yuko kuko y ntiyoba insanisha.
  24. Ins. rugena + ri Uwo ari
  we wese

  Ico ari
  co cose
  Ijwi o rihereza ins. rugena irongoye irivuga
  -ri rirandikwa.
  25. Nzoza ejo/
  Nzozejo
  Nzoza ejo Irivuga ritegerezwa kwirebanga.
  26.
  1. Ejo bundi/ejobundi

  2. Hirya y'ejo/hiryayejo
  1. ejobundi

  2. hirya y'ejo
  1. Iyo ntumbuzi yandikwa mw'ijambo rimwe

  2. Iyo ntumbuzi igizwe n'amajambo abiri
   afatanijwe n'insanisha.
  27. Igitabu
  ciwanje/c'iwanje
  1. ciwanje =
   canje
  2. c'îwânjé = c'i muhira
  Bivana n'ico bashaka kuvuga:
  canje = /ki-a-nje/
  ciwanje = /i-a-iwa-nje/
  c'îwânjé = /ki-a-i-iwa-nje/
  28. Na , nka + Ins. Muv. ngufi nanje, nkanje,
  na je, nka je,
  na bo, nka bo,
  na vyo, nka vyo,
  na co, nka co
  Insigarirazina muvugwa ngufizikurikiye
  sahwanya na na nka biratandukana, kiretse
  kuri nanje na nkanje kubera ko iyo nje itabaho yonyene.
  29. Irivuga +
  + sahwanya ko
  Sinzi ko nzoza
  ejo.

  bavuga ko babizi
  Iyi sahwanya ko bayandika ukwayo,
  ishobora gusubirira yuko .
  30. Na ko/nako
  nkako/nka ko
  nako
  nkako
  Vyandikwa mw'ijambo rimwe kuko ko nta
  bwoko kisangije.
  Nako umengo araje.
  Kukaba nkako
  31.
  1. Irivuga + intumbuzi y'ikibanza
   ko , ho , yo , mwo .

  2. Irivuga + ins. muv. ngufi
   ko , ho , yo .
  1. shirako,
   shirayo,
   shiramwo,
   shiraho,

   hariyo,
   hariho,
   harimwo,
   hariko,

   mfisemwo,
   mfiseho,
   mfiseko,
   mfiseyo.

  2. Bihereze Imana
   Bihereze yo .

   Shira ka kayabu
   kandi urabe yuko
   wahaye ko .

   Ubwo badodoye ho  ?
  1. Izi ntumbuzi uko ari zine: ko, ho, yo, mwo
   zikurikiye irivuga zitegerezwa gufatana na ryo.

  2. Igihe utujambo ko, ho, yo, ari
   ins. muv. ngufi, twandikwa ukwatwo.
  32. Irivuga mperekeze
  ri + ko
  Uriko urarima
  twariko turiga
  Irivuga ri iyo ari mperekeze, rirafatana n'agace ko .
  33. Amajambo yisubiriza canecane
  bukebuke
  buhorobuhoro
  Ayo majambo yandikwa mw'ijambo rimwe.
 7. UTUMENYETSO TWO KURUHUKA
 8. Twagumije utwari tuhasanzwe kuva na kera:
  INOMERO IZINA INYANDIKO
  1. akaburungu .
  2. agakwabu ,
  3. utuburungu tubiri duhagaze :
  4. kaburungu kuri gakwabu ;
  5. twa mugina « » canke " "
  6. kabaza ?
  7. gatangazi !
  8. agakwego -
  9. utuzitizo ()
  10. ngezaho ...

  Muramenye:

  Agakwabu ko hejuru (apostrophe) ni ako gutandukanya amajambo abiri igihe irya mbere ari akagetugetu.
  Uturorero: inkono y'itabi, ibikoko vyo mw'ishamba, amazi yo kw'iteke
  Nta gakwego rero kazosubira gukoreshwa mu gutandukanya bene ayo majambo.

 9. IKORESHWA RY'URUDOME RUKURU
  1. Urudome rukuru rukoreshwa mu gutangura iryungane, inyuma y'akaburungu, ya kabaza na gatangazi no hagati ya twa mugina.
  2. Rukoreshwa kandi mu gutangura izina ry'uruharo.
  3. Ingorane zimwezimwe:
   1. Ukwigisha ikirundi, igifaransa, icongereza.
    Amazina y'indimi tuyafata nk'amazina y'urusangi, ni co gituma atangurwa n'urudome rutoyi.
   2. Abarundi, Abanyarwanda, Ababirigi, Abanyamerika.
    Izina ry'abanyagihugu rifatwa nk'iry'uruharo igihe bafatiye hamwe bose ata kubaharura.
    Uturorero: Abarundi benshi barize, Ababirigi bamwebamwe bavuga igifaransa.
   3. Twari kumwe n'umurundi umwe, abanyarwanda babiri hamwe n'abanyamerika icumi na bane.
    Ngaha harimwo uguharura, ni co gituma izina ry'abanyagihugu rica rifatwa nk'iry'urusangi.
   4. Igihugu c'Uburundi, ca Kongo. Intara ya Afirika, y'Uburaya.
    Amazina y'ibihugu n'ay'intara ni amazina y'uruharo.
   5. Abanyakarama, Abatare, Abavubikiro.
    Amazina y'umuryango afatwa nk'ay'uruharo.
    Uturorero: Abavubikiro nka bose barahonye, Abanyakarama benshi bari abatware.
   6. Twajanye n'umunyakarama umwe, abatare babiri n'abavubikiro icumi na bane.
    Ayo mazina aca afatwa nk'ay'urusangi kuko harimwo uguharura.
   7. Muramenye ko muri Afirika y'epfo hari amacakubiri y'abera n'abirabure.
    Amazina yerekana ubwoko bw'abantu afatiye ku rukoba afatwa nk'ay'urusangi.
 10. UTWATUZO
 11. Turavye ibitabu vy'ikirundi biri mu mashure yisumbuye, dusanga ibikurubikuru ari ivya Patiri NTAHOKAJA. Mu mashure menshi bakoresha utwatuzo turi muri ivyo bitabu. Na two ni utu:
  1. agakwego hejuru y'amajwi arandira: sēsa, shīma, rāmba.
  2. akarasago ku majwi ameze nk'ayaduga bwampi: ishámi, umutwé.
  3. agatemere kubitse ku majwi ahinze amanuka: umuvyêyi, ibêre, irêmbo, umubânyi.
  4. agatemere kagaramye ku majwi ahinze aduga: icěse, umutǔmba, umwǎmi, umwǎnya.
  5. utuburungu tubiri turambitse ku majwi aduga y'urunani: böse, twëse.

  Utwo twatuzo n'ubu ni two bazoba barakoresha, ariko dutegetswe mu nyigisho y'indimburo y'ikirundi gusa.

Ibihĭmba vy'îmvúgo[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Amajāmbo ahīndúka[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Irivúga[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Irivúga ni ijāmbo ryērékana kamére, umugămbi cânké igikórwa.

Ingéreká[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Ingéreká ní ijāmbo bageréka kw’īzína ngo ririrăngūre, máze ayo majāmbo abiri agasāngira inyîtāngizo. Ingéreká ziri ubwôko buné:

1.Ingéreká ndôndōzi irāngūra izína igerétswekó mu kwěrekana akarānga kâryo. akarorero:inkoni ndende.ndende ni ingereka ndondozi . 2.Ingéreká kabazá irāngūra izína igerétswekó mu kurirōnderera insígūro itōmôye bícīye mu kubáza. Akarorero: Amavuta maki?.maki ingereka kabaza. 3.Ingéreká ntāntígiri irāngūra izína igerétswekó mu kwěrekana ukó ibīntu bīngána aríko itádomyé urutoke ku gitígiri.Akarorero:Yazanye amavuta menshi.menshi ni ingereka ntantigiri. 4.Ingéreká rutānyá irāngūra izína igerétswekó mu kuvângūra icó iryo zína ryērékana n’íbïndi.

Ra. Ne.: 1.Ingéreká ikuríkiye inshōzi, irivúga, insígarirazína cânké akăndi kajāmbo kadahīndúka, iguma arí ingéreká igihe bibonéka yûkó igerétswe kw’īzína. Akarorero: Uyu mugabo ni munini(munini ni ingereka) 2.Ingéreká irashóbora kuvámwó ingereka-nsígarirazína, ingéreká-zína canké irivúga mvângéreká

Insígarirazína-ngéreká n'însígarirazína[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Insígarirazína-ngéreká ní ijāmbo bageréka kw’īzína ngo ririrăngūre, aríko ayo majāmbo abiri ntăsāngire inyîntāngizo. Iyó insígarirazína-ngéreká isigáriye izína igerétswekó ica icîka insígarirazína.

1.Insígarirazína muvugwá: ni ijāmbo risigárira uwuvúga, uwubárirwa, cânké ikivúgwa.
a.Izĭrebānga: zishobora kubá iz’ímivúgwa cânké izisígarira amazína, ndēnde cânké ngúfi.
b.Izifátanye n’írivúga: zishobora kubá iz’ímivúgwa cânké izisígarira amazína.
Ra. Ne.: Ntā nsígarirazína-ngéreká muvugwá ibáhó.
2.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína rugená: ni ijāmbo rigenékereza izína rigerétswekó.
3.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína nsānîsha: ni ijāmbo ryērékana isâno rirí hagáti y’íbīntu bibiri, icó rigerétswekó hamwé n’íkïndi.
4.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína satūngá: ni ijāmbo ryērékana nyené ibīntu n’îsâno afitániye n’íbīntu vyîwé.
5.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína gaharûra: ni ijāmbo ryērékana ukó ibīntu bīngána ríbicīshije ku gitígiri cânké ku guhárūra.
6.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína gaharûra gatōndēsha murōngo: ní ijāmbo ryērékana ikibănza ikīntu giheréreyemwó mu rutŏnde rufatíye ku guhárūra.
7.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína kabazá: ni ijāmbo ryērékana ibīntu ivyó arí vyó, ahó bibarízwa canké ukó bīngána ríbicíshije mu kubáza.
8.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína ntatānyá: mu rudênde, ni ijāmbo ryerékana ikīntu kitagabánije cânké kirí mu murōngo w’íbïndi; mu bwĭnshi, ni ijāmbo rikorániriza mu mugwi umwé ibīntu rirāngûra.
9.Insígarirazína-ngéreká n’însígarirazína rutānyá: ni ijāmbo rifatira ibīntu bimwé ukwāvyó ibĭndi ukwāvyó.

Amajāmbo adahīnduka[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Inshōzi[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Inshōzi ní ijāmbo rimezé nk’írivúga aríko ridashobóra guhâdikirizwa.

Indôngōrazína[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Indôngōrazína ní ijāmbo ryāmá rírōngōye izína kăndi rikērekana ikibănza.

Sahwānyá[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Sahwānyá ní ijāmbo rihwānyá amajāmbo asāngíye ubwôko cânké ingīngo zibiri mu ryŭngāne. Ziri ubwôko butatu:
1.Sahwānyá isāngânya: ihwānyá amajāmbo cânké ingīngo zisāngíye ubwôko cânké zifitániye isâno ryā kárāngûra.
2.Sahwānyá ihitîshamwó: yērekana yûkó bahitámwó ikīntu kimwé murí bibiri.
3.Sahwānyá y’ámadĭdāne: yērekana yûkó bakēkéreza, atā nyíshu itōmôye bashobóra gutânga.

Intūmbūzi[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Intūmbūzi ní ijāmbo ritūmbûra icîyumvīro c’írivúga, c’îngéreká, c’însígarirazína cânké c’íyïndi ntūmbūzi. Ziri ubwôko indwi:
1. Intūmbūzi y’íkibănza
2.Intūmbūzi y’ígihe
3.Intūmbūzi y’úkugéne
4.Intūmbūzi y’úkūnganya cânké y’încúro
5.Intūmbūzi y’úkubáza
6.Intūmbūzi y’úkwëmera
7.Intūmbūzi y’úguhakana

Inkébuzo[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Inkébuzo ní ijāmbo rikorêshwa mu gukébura uwó mugānira.

Gatăngāzi[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Gatăngāzi ní ijāmbo umūntu avugá kugíra ngo aserúre akamúbakiye ku mutíma, arí ukunêzērwa, ugushīma cânké ukugaya.

Gakŭmbānya[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

Gakŭmbānya ní ijāmbo ryīgâna ukó ibīntu bigēndá aríko mū mvúgo ipfunyápfunye kăndi y’ínshushānyo, ukamēngo uravyîbónera cânké uravyîyúmvira.

Ibitabu vyăkorēshejwe[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]


br /> igisoromandandura