Mirongo ibiri

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
20

Mirongo ibiri canke Mirong’ibiri ni igiharuro kigizwe n'ibiharuro bibiri: kabiri(2) hamwe n'ubusa(0).

Calendar Icon 20 BW