Mirongo ibiri na indwi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
27

Mirongo ibiri n'indwi(27) ni igiharuro kigizwe n'ibiharuro bibiri: kabiri(2) hamwe n'indwi(7)

Calendar Icon 27 RW