Jump to content

Noheli

Kuva Wikipedia

Noheli, canke Noweli, Noweri (mu congereza : Christmas ; mu gifaransa : Noël) ni umusi mukuru uhimbaza ivuka rya Yezu Kristru (Yesu Kristo) w'i Nazareti.

Noheli

Ijambo Noheli rikomoka kw'ijambo ry’Igifaransa “Noël”, naryo ryakomotse mu Kilatini “Natalis” risigura “ivuka”.

Noheli

Kw'isi yose aho bahimbaza umusi wa Noheli, cane cane abemera Yezu Kristru (Yesu Kristo), uwo musi washinzwe guhimbazwa kw'igenekerezo rya 25 Kigarama kira uko umwaka utashe, kuva mu kinjana ca IV.