Jump to content

Umubiri

Kuva Wikipedia
Umubiri ♀ & ♂
Symptoms of coronavirus disease 2019 2.0

Umubiri ni umurwi w'ibihimba vyubatse umuntu canke igikoko. Umubiri ugizwe n'ibihimba bitatu bikurubikuru arivyo Umutwe,umutumba be n'amaboko n'amaguru. Aha twovuga ibice bigize umibiri bimwebimwe nka:

Umubiri w'umugore[hinyanyura inyandiko | hinyanyura inkomoko]

igitsina igituba rugongo Igisundi