Virus

Kuva Wikipedia
Virus

Virus  : Agahimba ntagaburwa kerekana imero y’ikintu kakagira inkomezi zo guhindura canke gusubiriza agace karanga akamere nkomoko k’ikinyabuzima.

Ebola virus virion
Bluetongue virus