Wickiana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Guturirwa kwa batatu i Baden mu 1585.

Wickiana ni icegeranyo c’amasanamu ya Johann Jacob Wick (1522-1588), yashizwe hamwe mu bitabu 24 hagati y’umwaka wa 1560 n’umwaka wa 1587. N’isooko rikomeye c’igihe igiporoti catangura mugihugu c’ubuswise.

Wick yabaye i Zurich mugihe hatwarwa na Heinrich Bullinger, umusubirizi wa Huldrych Zwingli. Yakurikiye ivyigwa bijanye n’inyigisho z’imana i Tubingen kandi yari umwigisha w’ijambo ry’Imana kwishengero Predigkirche i Zurich. Munyuma zaho yari icegera c’umwungere wa Grossmünster.

Amaze gusezera iy’isi mu mwaka wa 1588, ivyandiko vya Wick vyegeranijwe muri mu bice 24 baciye bashira muri Stiftsbibliothek ya Graossmünster. Mu mwaka wa 1836, ivyo vyandiko vyimukanywe muri Bibliothèque y’igisagara ca Zurich. Hari n’ibindi vyegeranyo bishika kuri 52 biri muzindi ndimi atari Ikidagi. Vyinshi muri vyo bikomoka mu bisagara vya Augsburg, Nürnberg na Strassburg.

Ari mu masanamu canke muvyandiko, ivyo vyegeranyo bitwereka ivyaduka vyo muri ico gihe –ibigendajuru, nyamugigima, gutwagwa n’amazi- , abavukana ubumuga, n’ibindi vyinshi bijanye na kahise.

Ivyo vyegeranyo ni 439, murivyo hari 429 ari original na 10 vyongerjweko munyuma. Mu mwaka wa 1925, batandukanije ivyandiko n’amasanamu. Vyose bikaba bishinguwe muri Zentralbibliothek yi Zürich


Uturorero[edit | edit source]

Ibitabu vyakoreshejwe[edit | edit source]

  • M. Senn, Die Wickiana. Johann Jakob Wicks Nachrichtensammlung aus dem 16. Jahrhundert, Zürich 1975.
  • Franz Matthias Mauelshagen, Wunderkammer auf Papier. Die Wickiana zwischen Reformation und Volksglaube, Diss. Univ. Zürich, Zürich 2008.
  • Wolfgang Harms, Michael Schilling (eds.), Die Wickiana. Die Sammlung der Zentralbibliothek Zürich, Tübingen 1997–2005.

Liens externes[edit | edit source]