Intete nkomezamubiri

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Intete nkomezamubiri ni isoko rihambaye ry’inkomezamitsi. Inkomezamitsi ituma imfungurwa zoroherwa mu kuzunguruka mu mara, ikingira ingwara zimwe zimwe kandi irafasha kuguma ufise uburemere bugereranye. Uturorero mu mfungurwa z’intete nkomezamubiri ni umuceri usan’umugina, umukate w’ingano, n’izindi mfungurwa zikozwe mw’ifu y’ingano; nk’ubuyi canke umusururu. Ukwiye kurya imfungurwa z’intete nka kabiri ku munsi.