Urwanda

Kuva Wikipedia
Urwanda
Urwanda ibendera

Urwanda ni igihugu kiri muri Afirika, muburaruko bw'Uburundi. Kera cane kubami ndetse no kugikoroni uB

urundi nkRurwanda cari igihugu kumw

Ariko Ubu ni ibihugu bibiri bitandukanye ndetse n'iyerambere ryavyo riratandukanye.

The reflection of Rwanda